Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego 
„Barwy biało- czerwone –  niezwyciężone”


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie, nauczyciel historii Magdalena Periżok- Kowalczyk.

2.Terminarz konkursu 06.10- 06.11.2023r .

3.Konkurs jest adresowany wyłącznie do uczniów SP nr 18 z klas 4-8 w następujących kategoriach wiekowych: uczniowie z klas 4-6 i 7-8.

4.Przystępując do konkursu Uczestnik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia konkursu  i wyłonienia laureatów.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1.Celem konkursu jest:

-popularyzacja nowatorskich form kształcenia postaw patriotycznych i obywatelskich;

-upowszechnienie tradycji narodowych poprzez sztukę;

-zmotywowanie dzieci i młodzieży do  pozalekcyjnej aktywności

-propagowanie fotografii jako jednej  z dziedzin sztuki

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie autorskie.

Na fotografii  powinna znaleźć się osoba (dziecko, dorosły, cała rodzina) reprezentująca strój bądź różnego rodzaju ozdoby i makijaże w konwencji bieli i czerwieni. Dopuszcza się autorską interpretację motta konkursu określonego w tytule „Biało- czerwone barwy niezwyciężone”.

2.Zdjęcie powinno być wywołane bądź wydrukowane w formacie A4, podpisane na rewersie imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczeń uczęszcza.

3. Fotografie należy składać u nauczyciela historii w terminie do 06.11.2023 r.

4.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniach 09-10.11.2023 r. poprzez umieszczenie list zwycięzców na tablicach ogłoszeniowych dla uczniów i rodziców oraz  stronie internetowej szkoły.

5.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone do dnia 10.11.2023r.

NAGRODY

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oceny cząstkowe celujące z historii i pochwały wpisane do dziennika

Zwycięzca w każdej kategorii – I miejsce- otrzyma kartę podarunkową do Salonu Empik o wartości 50 zł.

Uczniowie wyróżnieni II i III miejscem otrzymają kartą podarunkową do Salonu Empik o wartości 30 zł.

SPRAWY KOŃCOWE

Zdjęcia konkursowe pozostają w szkole. Posłużą do przygotowania wystawy tematycznej.