Tryb i warunki przyznawania statuetki „Janek” w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie


 1. Statuetka „Janek” może być przyznawana w dwóch kategoriach:
 • najlepszy uczeń,
 • rodzic zasłużony dla szkoły.
 1. Statuetkę dla najlepszego absolwenta otrzymuje uczeń naszej szkoły, który spełnia określone warunki:
 • w całym cyklu nauki osiągał bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, a w ostatnim roku szkolnym uzyskał średnią ocen powyżej 5,00;
 • jest laureatem wojewódzkich konkursów przedmiotowych, a także konkursów międzyszkolnych, szkolnych i innych;
 • angażował się czynnie w życie szkoły;
 • godnie reprezentował swoją szkołę w środowisku lokalnym;
 • cieszył się sympatią i uznaniem kolegów i koleżanek.
 1. Wychowawca klasy składa wniosek do dyrektora szkoły o przyznanie statuetki na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego podejmuje decyzję o przyznaniu statuetki.
 3. Statuetka zostaje wręczona najlepszemu absolwentowi przez dyrektora szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas VIII.
 4. Do obowiązków wychowawcy ucznia wyróżnionego statuetką „Janek” należy dopilnowanie wykonania zdjęcia wyróżnionego ucznia w dniu otrzymania statuetki i dostarczenie go wraz z opisem sukcesów absolwenta do sekretariatu szkoły do końca roku szkolnego.
 5. Statuetkę dla rodzica zasłużonego dla szkoły otrzymuje ten z rodziców, który trwale wpisał się w historię szkoły lub w szczególny sposób przyczynił się do jej rozkwitu.
 6. Wniosek o przyznanie statuetki dla rodzica składa Rada Rodziców lub nauczyciel.
 7. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej podejmuje decyzję o przyznaniu statuetki zasłużonemu rodzicowi. Statuetka zostaje wręczona podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

Koszalin, czerwiec 2019 r.