Nasza szkoła:

1. Jest bezpieczna, przyjazna, czysta i nowoczesna.
2. Precyzuje wymagania edukacyjne i wychowawcze oraz informuje o wiedzy, umiejętnościach i osiągnięciach uczniów.
3. Umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do życia we współczesnym świecie.
4. Utrwala akceptowane społecznie zachowania uczniów.
5. Okazuje zainteresowanie każdym uczniem: uczniem z trudnościami i uczniem zdolnym.
6. Dba o przyjazne wzajemne relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
7. Jest twórcza, otwarta na nowości, wprowadza innowacje i nowoczesne metody nauczania.
8. Ściśle współpracuje z rodzicami w sprawach dotyczących uczniów i szkoły.
9. Nawiązuje szerokie kontakty ze środowiskiem lokalnym.
10. Posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
11. Organizuje imprezy, konkursy i zawody sportowe.
12. Zapewnia bezpieczeństwo i dobrą opiekę uczniom.
13. Promuje zdrowy i ekologiczny styl życia.
14. Dba o pozytywny wizerunek i promuje swoje osiągnięcia.
15. Uczy postaw patriotycznych, promuje i pielęgnuje tradycje szkolne i regionalne.
16. Rozwija twórczość artystyczną uczniów.

Nauczyciel:

1. Stwarza warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności dostosowując sposób przekazywania wiedzy do naturalnej, odpowiedniej do wieku aktywności dzieci, motywuje uczniów do poznawania świata i samorozwoju.
2. Wspiera rozwój talentów uczniów.
3. Inspiruje do kreatywnego myślenia i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
4. Współpracuje z rodzicami tak, aby wspólnie tworzyć najlepsze warunki rozwoju dzieci.
5. Rzetelnie i obiektywnie informuje uczniów i rodziców o postępach dzieci, ich sukcesach, szuka jak najlepszych rozwiązań problemów i trudności.
6. Realizuje program wychowawczy szkoły zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach uczniów.
7. Jest otwarty na innowacje i stale doskonali swoje umiejętności.
8. Aktywnie pracuje w zintegrowanym zespole dążącym do wspólnego celu.
9. Dba o upowszechnianie pozytywnego wizerunku swojej szkoły.

Model absolwenta:

Uczeń kończący edukację w naszej szkole:
1. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę potrzebną do poruszania się we współczesnym świecie.
2. Jest świadomy swoich umiejętności i zdolności.
3. Jest przyjaźnie nastawiony do świata.
4. Szanuje siebie. Szanuje innych. Szanuje swoją i cudzą własność.
5. Posiada wysoką kulturę osobistą.
6. Zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia, dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, jest przyjazny środowisku.
7. Posługuje się poprawną polszczyzną.
8. Prezentuje postawę patriotyczną, utożsamia się ze swoim miastem, regionem, Ojczyzną.
9. Jest dumny ze swojej szkoły, lubi ją, szanuje i rozsławia jej dobre imię.