Get Adobe Flash player

Ogólnopolska kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

W drugim semestrze roku szkolnego 2004/05 nasza szkoła wzięła udział w realizacji ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Celem programu było dostarczenie wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji uzależniających oraz propagowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego stylu życia. Treści programu były adresowane do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.


W ramach programu pedagog szkolny przeprowadziła zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w klasach IV-VI. Uczniowie klasy VB pod kierunkiem p.Barbary Gawlik przygotowali prace literacko-plastyczne. Wybrano cztery prace i wysłano je na konkurs.
W czasie zajęć plastycznych prowadzonych przez p. Danutę Lech uczniowie rozmawiali na temat bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu, a następnie malowali swoje pomysły na kartkach. Na konkurs zostało wysłanych dziewięćdziesiąt prac.
W czasie festynu rodzinnego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka, p.pedagog Maria Dębska i p. Karina Gajda przeprowadziły konkurs na hasło promujace zdrowy styl życia oraz konkurs wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień. Z rodzicami uczniów rozmawiano na temat czynników chroniących młodzież przed uzależnieniami.
W czasie festynu rozdawano rodzicom ulotki dostarczające wiedzy na teamt substancji uzależniających oraz czynników chroniących.
Z informacji zwrotnych otrzymanych od rodziców wynika, że chcieliby aby rozmawiano z ich dziećmi na tematy związane z bezpieczeństwem, tolerancją i zagrożeniami cywilizacyjnymi. Nagrodami w konkursach były słodycze zakupione przez szkołę.

Zachowaj Trzeźwy Umysł - program Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Działa pod patronatem MEN, KGP, MSiT. Misją ZTU jest kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia, podejmowanie trudnych problemów współczesności (m.in.dopalacze, napoje energetyczne, przemoc). Kampania kierowana jest do dzieci, młodzieży oraz rodziców. Każdego roku ZTU ma nowe założenia i proponuje różne pomysły na ich realizację. Takie działania spotykają się z dużym zainteresowaniem naszych uczniów, a proponowane konkursy i formy aktywności w ramach kampanii wyzwalają inwencję twórczą i zaangażowanie dzieci.
W roku 2011 czterech uczniów naszej szkoły zostało laureatami ogólnopolskiego konkursu pt.„Rosnę-Myślę –Dbam”. Najważniejszymi założeniami tegorocznej kampanii ZTU 2012 jest położenie szczególnego nacisku na zwiększenie zaradności dzieci, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Promowana będzie asertywność, co jest niezwykle ważne, bo coraz więcej młodych ludzi sięga po alkohol, papierosy czy inne środki psychoaktywne nie potrafiąc odmówić rówieśnikom.